نظر رئیس روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد جناب آقای  محمدجواد دهقانی فیروزآبادی نسبت به سامانه رزپرداخت