فقط با اعلام کدملی به صندوق دار و پس از دریافت رمز یکبارمصرف و ارائه به صندوق دار پرداخت انجام می‌شود و به هیچ کارتی نیاز نیست.