قبل از دریافت اعتبار : به سایت Rozpardakht.com  مراجعه کرده و لیست فروشگاه ها را مشاهده کنید.

بعد از دریافت اعتبار : به سایت Rozpardakht.ir  مراجعه و وارد پنل کاربری شوید.

کدملی و شماره موبایل را که وارد کنید، رمزیکبارمصرف جهت ورود ارائه می‌شود و در قسمت فروشگاه ها و شرایط با انتخاب سازمان میتوانید فروشگاه ها را مشاهده کنید.