شرکت رزپرداخت، فعال در زمینه ایجاد راهکار های نوین پرداخت الکترونیک از سال 1391 وارد حوزه فینتک گردیده و فعالیت خود جهت توسعه و تنوع روشهای پرداختی آغاز نموده است . اکنون بعد از گذشت 7 سال از آغاز فعالیت با کوله باری سنگین از تجربیات گران بها اقدام به تولید و توسعه نسل 2از سامانه پرداخت الکترونیک روزنه با عنوان رزپرداخت نمونده است تا بتواند با ارتقاء امکانات موجود در سامانه قدمی محکمتر و بلند ترراستای ارتقای میزان رضایت مندی مشتریان و جامعه هدف خود بردارد.

 

 

 

.   .   .   .   .